Mmmm Cookiees! For a better taste and experience on our site we use cookies to bite you too! More info
Telephone orders and a customer line
+421 904 219 319
info@galeriakvetin.sk

Terms and Conditions

Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

  1. Týmito všeobecnými obchodnými  podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi subjektom Fleurr, s.r.o. Karadžičova 45, 81107 Bratislava, IČO:52104800,  DIČ:2120906887, Zapísanú v obch.reg.: okr.súdu BA1, Odd: Sro, Vložka:133956/B (ďalej len "predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového portálu www.galeriakvetin.sk, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.  
  2. Kupujúci v kúpnej zmluve, resp. potvrdením v objednávke pristupuje k VOP a zaväzuje riadiť sa nimi. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.
  3. V prípade, že predávajúci  a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

  

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

  1. „Objednávateľ“ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za tovar prostredníctvom internetového portálu www.galeriakvetin.sk (ďalej len „objednávateľ“ alebo „kupujúci“).  
  2. „Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť tovar objednaný objednávateľom doručený (ďalej len „príjemca“).
  3. „Tovar“ je produkt alebo služba objednaná prostredníctvom internetového portálu www.galeriakvetin.sk (ďalej len „tovar“).  
  4. „Objednávka“ je príkaz pre predávajúceho na realizáciu objednaného a zaplateného tovaru objednávateľom (ďalej len „objednávka“).

 

Článok 3

Práva a povinnosti predávajúceho

1.   Predávajúci je povinný:

a)     dodať príjemcovi  tovar v dohodnutom množstve a kvalite,

b)     umožniť príjemcovi nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru.  

2.   Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

Článok 4

Práva a povinnosti kupujúceho

1.   Kupujúci je povinný:

a)     zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri objednávke tovaru,

b)     nepoškodzovať dobré  meno a povesť predávajúceho,

c)     úplne a presne uviesť všetky požadované údaje v objednávke.  

2.   Kupujúci má právo na dodanie tovaru príjemcovi špecifikovaného v objednávke  a to v množstve, akosti, termíne a mieste stanovenom objednávateľom.

 

Článok 5

Objednávka

1.   Kupujúci má možnosť si vybrať  tovar na internetovom portály www.galeriakvetin.sk, ktorý určí na doručenie príjemcovi.  

2.   Pri vypĺňaní objednávky, kupujúci postupuje nasledovnými krokmi: 

a)     vybraný tovar vloží do košíka a potvrdí svoj výber,

b)     vyplní údaje o tom, komu a na akú adresu má byť tovar doručený,

c)     vyberie dátum a spôsob doručenia tovaru,

d)     vyplní svoje kontaktné údaje alebo sa prihlási ako registrovaný zákazník,

e)     potvrdí objednávku,

f)      vyberie si spôsob platby a zrealizuje platbu za objednaný tovar.  

3.   Objednávateľ je povinný vyplniť pravdivo a presne všetky údaje v objednávke, inak zodpovedá za nedoručenie tovaru, čí prípadnú škodu, ktorá predávajúcemu v dôsledku nesprávnych a neúplne  zadaných údajov vznikne.

4.   Objednávateľovi bude doručený potvrdzujúci email o uskutočnenej objednávke.  

5.   Predávajúci zabezpečuje doručovanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky, Maďarska a Rakúska.

6.   Donáška zadarmo sa vzťahuje na objednávku kytice. Pre ostatné produkty z ponuky - víno, sviečka, obraz je účtovaná doprava 7€. Neplatí to však v prípade objednávky napr. kytica + víno, vtedy je donáška zadarmo.

 

Článok 6

Zrušenie objednávky

1.   Objednávku je možné zrušiť bezodplatne do 30 minút po jej zrealizovaní a potvrdení v zmysle článku 5, bod. 4 VOP.

2.   Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 48 hodín pred zrealizovaním doručenia. V tomto     prípade si predávajúci účtuje spracovateľský poplatok vo výške 2 EUR.

3.   Objednávku je možné zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním emailu na adresu: info@galeriakvetin.sk, alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0904 219 319

4.   Pri zrušení objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol svoje meno a priezvisko, email objednávateľa a číslo objednávky. Takúto objednávku bude predávajúci považovať za zrušenú dňom, kedy mu bude zrušenie objednávky kupujúcim oznámené.  

5.   Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovom portáli www.galeriakvetin.sk.  

6.   V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené objednávateľovi na ním určený účet v lehote do 30 dní od platného zrušenia objednávky.

7.   Rezané kvety a produkty z rezaných kvetov sú klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. V súlade s vyššie uvedeným a v súlade s § 12 ods. 1 a  § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Článok 7

Dodacie podmienky

1.   Objednávateľ má na výber tieto možnosti doručenia:

a) Kuriér Bratislava

b) Kuriér celé Slovensko

 c) Kuriér celé Česko - pozastavené

 d) Kuriér celé Rakúsko

e) Kuriér celé Maďarsko

 f) Osobný odber na predajni Bratislava

2.   Objednávky objednané najneskôr do 15.00 hod. s miestom doručenia Bratislava, môžu byť doručené v ten istý deň najneskôr len do 20.00 hod..

3.   Objednávky objednané do 15.00 hod. s miestom doručenia mimo Bratislavu, môžu byť doručené najskôr až v nasledujúci deň, pokiaľ však takýto deň nepripadne na nedeľu, pondelok,  štátny sviatok alebo deň po štátnom sviatku.

4.   Objednávky sú doručované od pondelka do piatka a to od 10:00 hod.  do  20:00 hod. Donášky v sobotu sú len do nasledovných miest: Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina. Donášky v nedeľu sa robia iba v Bratislave.

5.   Čas určený objednávateľom, ako hodina doručenia tovaru príjemcovi sú len orientačné a predávajúci nezodpovedá za  prípadné časové oneskorenie doručenia tovaru. V záujme predávajúceho je doručiť tovar v požadovaný čas.  

6.   Objednané tovary sú doručované prostredníctvom kuriérskej služby, ktorá je zmluvným partnerom prevádzkovateľa.

 

Článok 8

Platba 

Objednávateľ môže realizovať platbu za objednaný tovar jedným z nasledujúcich spôsobov, prostredníctvom:

a) Platba kartou - služba CardPay od Tatra banky

b) PayPal

c) TrustPay - internet banking bánk: Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka, ČSOB, UniCredit Bank, OTP banka, Poštová banka, Sberbank

 

Článok 9

Reklamácie

1.   Všetky reklamácie tovarov rieši predávajúci.  

2.   Reklamácia musí byť uskutočnená telefonicky v pracovných dňoch na telefónnych číslach: 0904 219 319 alebo musí byť doručená e-mailom na adresu: info@galeriakvetin.sk.

3.   Reklamáciu je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia tovaru. Vzhľadom k tomu, že kvety možno považovať za tovar podliehajúci rýchlo skaze, pre posúdenie oprávnenosti reklamácie kupujúceho, je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar do predajne predávajúceho najneskôr v deň uplatnenia reklamácie alebo poslať vierohodnú fotku na základe ktorej je možné určiť oprávnenosť reklamácie. V opačnom prípade, predávajúci nezodpovedá za vady reklamovaného tovaru.  

4.   O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie a tovaru.  

5.   O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.  

6.   Oprávnená reklamácia bude vybavená v lehote 30 dní od prijatia reklamácie.

 

Článok 10

Záruka

Na kvety poskytuje predávajúci záruku čerstvosti 3 dní od doručenia tovaru príjemcovi. Dňom doručenia tovaru je deň uvedený v objednávke, ak sa zúčastnené strany nedohodli na inom dni doručenia.

 

Článok 11

Ochrana osobných údajov

1.   Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je fyzickou osobou. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je právnickou osobou.  

2.   Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

3.  Všetky osobné údaje zákazníka a príjemcu sú uchovávané v zmysle zákona o GDPR. Zákazník môže požiadať o výmaz osobných údajov cez náš emailový kontakt info@galeriakvetin.sk

4. Všetky osobné údaje a dáta používateľov budú na požiadanie vymazané.

Článok 12

Zodpovednosť

1.   Podmienkou pre platnosť kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých povinne vyznačených  údajov v objednávkovom formulári.

2.   Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky alebo za jej zdržanie v prípade, ak nedoručenie bolo spôsobené nedostatkami na strane objednávateľa, napríklad nesprávne uvedená adresa objednávateľom na doručenie tovaru, nesprávne uvedenie telefonického kontaktu na objednávateľa, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných informácii, ktoré sa  ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k riadnemu doručeniu tovaru.

3.   Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak tovar odmietla prevziať osoba, ktorej mala byť doručená podľa údajov v objednávke objednávateľa.  

4.   Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak osoba, ktorej mal byť tovar doručený, bola nezastihnuteľná.  

5.   V prípadoch uvedených v bode 2, 3 a 4 tohto článku, teda po neúspešnom doručení tovaru príjemcovi, predávajúci uskladní tovar na predajni po dobu nasledujúcich troch dní, v lehote ktorej si môže objednávateľ, poprípade príjemca tovar prevziať. Nevyzdvihnutie tovaru v poskytnutej lehote je posudzované ako omeškanie objednávateľa, poprípade príjemcu s prevzatím tovaru, a predávajúci je oprávnený vo vlastnom mene a na účet kupujúceho bez  predchádzajúceho upozornenia tovar predať.

6.   Pokiaľ objednané tovary predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane predávajúceho, objednávateľom zaplatená kúpna cena bude objednávateľovi vrátená na bankový účet.  

7.   Vo výnimočných situáciách sa môže stať, že nebude možné použiť niektorý kvet, alebo farbu kvetu vo vybratých kyticiach. V takomto prípade bude nedostupný kvet nahradený iným kvetom  s tým, že charakter a celková farebnosť kytice bude zachovaná. Kupujúci s takouto možnosťou bez výhrad súhlasí a zároveň prehlasuje, že si nebude uplatňovať nárok na zľavu z kúpnej ceny, poprípade akékoľvek iné nároky a práva.  

8.   Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie, poškodenie  tovaru zavinené kuriérskou službou.

9. Predávajúci neručí za kvety zmrznuté pri transporte. Kvety sú chránené špeciálnou termofóliou.

 

Článok 13

Záverečné ustanovenia

1.   Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho  www.galeriakvetin.sk. 

2.   Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú  účinnosť voči kupujúcemu vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom v zmysle článku 5, ods.2, písm. e).

3.   Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.  

4.   Registráciou súhlasím so zasielaním newslettera na mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Odhlásenie je možné kliknutím na link na konci newslettra alebo zaslaním mailu na info@galeriakvetin.sk

5.   Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.04.2011.

 

 

V Bratislave  dňa 01. 04. 2019

 

 

FLEURR, s.r.o.

Karadžičova 45
81107 Bratislava
IČO: 52104800
DIČ: 2120906887

Tatra Banka: SK1611000000002940067597
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu  mesto Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 133956/B